Timeline ของพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เพื่อการวิเคราะห์ข้อสังเกตของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เมื่อเทียบกับการ Relicense

 

IMG_4283

จากกระทู้ใน facebook ของทันตแพทยสภาเรื่อง “จุดเริ่มต้นและลำดับเหตุการณ์ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ”

ที่หลายท่านน่าจะได้ผ่านตามาอย่างคุ้นเคยแล้ว ผมลองนำมาเทียบกับการเดินทางตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันของ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจ ดังจะได้เทียบลำดับเหตุการณ์ตามเลขลำดับ 0,1,2,3,… จนถึงจุดสิ้นสุด ณ วันที่พรบ.นี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

0 –> 19 ก.ย. 2549 เกิดการปฏิวัติโดย คปค. สิ้นสุดยุค นายกฯ ทักษิณ

1 –> 11 เมษายน 2550 ได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติโดย ครม.ของ นายกฯ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์  เห็นชอบในหลักการและเหตผุลของ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ แต่สภาได้หมดวาระลง จึงทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าว ถูกส่งกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 5)

ข้อสังเกตแรกคือ พรบ.มีจุดเริ่มต้นจากช่วงเวลาเกิดการรัฐประหาร

จุดที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเดินหน้า พรบ.จริงๆ จะเริ่มที่ timeline ลำดับที่ 2 ครับ มีการรัฐประหารอีกครั้งโดย คสช. ในช่วงกลางปี 2557

2 –>  22 มิถุนายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจแล้วเสร็จ โดยปรับปรุงเป็นร่างกฎหมายใหม่ จํานวน ๑๕๒ มาตรา

3 –> 4 สิงหาคม 2558 ครม.ของ นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงมติเหน็ชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข มาตรา ๑๓ (๖) และมาตรา ๑๐๑ วรรค สอง

ถ้าตอนนี้ลองมองกลับไปที่รูปข้างบนอีกครั้ง จะเห็นว่า timeline ลำดับที่ 3,4,5,6,7,8,9 เบียดกันแน่นมาก มากจนกระทั่งจะกลายเป็น bar กราฟแท่งครับ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558 กระบวนการเดินหน้าไปอย่างเร็วมาก ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2558 เกิดลำดับเหตุการณ์ดังนี้

4 –>  24 สิงหาคม 2558 วิป ปนช.ได้มีมติให้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานําร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ไปทบทวนแก้ไขปรับปรุง โดยตัดประเด็นอันเกี่ยวกับ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดต่างๆออก

ข้อสังเกตคือ มีความอ่อนไหวเรื่องการใช้ wording โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก จน วิป ปนช.(วิป ปนช.คือ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ประสานงานกับ สนช.(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิก สนช.ก่อนจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านกฎหมายต่างๆ)

5 –> 9 พฤศจิกายน 2558 วิป ปนช.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการก่อนนําเข้าประชมุกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร่างพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ก่อน นําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อสังเกต จะเห็นว่าหลังจาก ปส.กับ กฤษฎีกา ไปแก้ไข wording ที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกประชาชน แล้ว วิป ปนช. OK

6 –> 19 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมาธิการการพลังงาน เชิญ ปส. เข้าร่วมชี้แจงหลักการและเหตุผลในการ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ

ข้อสังเกต เริ่มมี คณะกรรมาธิการคณะแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ คณะกรรมาธิการพลังงาน

7 –> 25 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ ได้ขอเชิญ ปส. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ข้อสังเกต คณะกรรมาธิการ ชุดที่ 2 ที่ได้มีโอกาสแก้ไข คือ คณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน ครับ

8 –> 21 ธันวาคม 2558  วิป ปนช.ได้มีมติให้ ปส. กลับมาพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน และคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ โดยเห็นควรแก้ไขชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลียร์ พ.ศ. ….” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ….”

9 –> 25 ธันวาคม 2558  ปส. ได้จัดทํารายงานผลการพิจารณาการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. เพื่อรายงานต่อ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

ข้อสังเกต ถ้านับเฉพาะเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 จะพบว่าเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อการแก้ไข พรบ. ด้วยจำนวนที่ถี่ที่สุดและเป็นการแก้ไข wording เพื่อให้ พรบ.ฟังดู soft ลง และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคณะกรรมาธิการสาธารณสุขเข้าร่วมพิจารณา

 

สำหรับในช่วงปลายปีเดียวกันนั้น ทันตแพทย์สมาคมจัดงานประชุมปลายปีตามปกติในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ณ Central Word

 

จนเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ 2559 พรบ. ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องในทันทีที่ผ่านพ้นการฉลองปีใหม่และวันเด็กไปแล้ว อย่างจริงจังในขั้นตอนเกือบจะสุดท้าย

10 –> 11 กุมภาพันธ์ 2559  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ โดยสมาชิก สนช.  ได้ลงมติ เห็นด้วย 189 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. เพื่อพิจารณารายละเอียดเรียงรายมาตรา

ข้อสังเกต ถ้าในภาวะปกติ ทันตแพทย์และแพทย์อาจสามารถใช้ power เพื่อ lobbying โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการวิสามัญฯ ที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขร่างพรบ.นี้  และดูจากเสียงของ สนช.ที่ vote เราจะพบว่า ไม่มีท่านใดคัดค้าน พรบ.นี้เลย (นอกจากงดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งน่าจะเป็นท่านประธานและรองประธาน ในที่ประชุม)

เราลองย้อนเวลาไปดู ข้อมูลการประชุมของ สนช. ที่ผ่านวาระที่ 1 ในวันที่ 11 ก.พ. 2559

17498743_1601707033177040_1033644321793469720_n

กดเข้าไปที่ ระเบียบวาระ จะเห็นว่า พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ ถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วน

17499107_1601710033176740_1674953216282588803_n

ใน บันทึกการประชุม จะมีรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญ 15 คน ทำหน้าที่แปรญัตติิให้เสร็จภายใน 15 วัน พร้อมพิจารณา พรบ.นี้ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

17458100_1601721936508883_9007098956390653713_n

จากรายชื่อที่เห็น มีลำดับที่ 15.นางสาว อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติท่านปัจจุบัน

ทีนี้ลองเข้าไปดู รายงานการประชุม เพื่อดูรายชื่อ สนช.ผู้อภิปรายในวันนั้น ไม่พบรายชื่อของ สนช.ที่เป็น คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข อภิปรายในครั้งนี้เลย

17498942_1601729639841446_5565932731666860633_n

17458294_1601729693174774_2589293872220467701_n

สุดท้ายเราลองมาดู บันทึกการลงคะแนน ในครั้งนั้นกันครับ

พบว่า ไม่มี สนช.ผู้ใดคัดค้าน ร่างพรบ.ฉบับนี้เลย

17498887_1601735546507522_2134078961048556905_n

 

 

11 –> 12 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2559   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. มีการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด จํานวน ๑๙ ครั้ง ได้พิจารณาตรวจสอบ และเพิ่มเติม แก้ไขถ้อยคําในร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์  พ.ศ. …. เพื่อเสนอเข้า สนช.วาระ 2-3 ต่อไป

ข้อสังเกต มีการประชุมเพื่อแก้ไขพรบ.นี้ทั้งหมด 19 ครั้ง ช่วงนาทีทอง 3 เดือนผ่านไป ในทั้ง 19 ครั้ง

timeline ลำดับ 10 และ 11 จริงๆ ควรจะนับเป็นครั้งเดียวกันเพราะเวลาต่อเนื่องกันไปเลยครับ

 

และมาถึง Shot สุดท้ายจริงๆ

12 และ 13 –> 19 พฤษภาคม 2559   ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 2 และ 3 โดยสมาชิก สนช. ได้ลงมติ เห็นด้วย 144 เสียง  ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ท้ังนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ได้ผ่านวาระ 3  เรียบร้อยแล้วโดยมีการแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ….” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ….”

ข้อสังเกต สนช.ผ่านวาระ 2 และ วาระ 3 ในวันเดียวกัน โดยมีท่านสมาชิก vote คัดค้าน พรบ.ฉบับนี้เพียงท่านเดียวเท่านั้น

เข้าไปดู ระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ได้รับการบรรจุเป็นเรื่องด่วน เหมือนที่พิจารณาในวาระแรก

จาก บันทึกการประชุม ผ่านฉลุยโดย สนช.ไม่มีกระทู้ซักถาม

17426292_1601743269840083_7570333150897706789_n

จาก บันทึกการลงคะแนน พบว่า มีการอภิปรายเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวกับ สถานประกอบการนิวเคลียร์ และบทลงโทษ เรื่องนิวเคลียร์เท่านั้นครับ โดยไม่เกี่ยวกับ ผลกระทบที่จะเกิดกับวงการสาธารณสุขเลย แม้แต่มาตราเดียว (ลองอ่าน บันทึกการลงคะแนน แล้วเทียบมาตราที่พิจารณากับ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ดูครับ)

17426161_1601750599839350_2192807257342172620_n

 

 

14 –> 5 สิงหาคม 2559  พรบ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ พรบ.พลังงานฯ 2559 เกิดขึ้น และดำเนินการในขณะที่อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้ง จึงมีการดำเนินการได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากกว่าในสถานการณ์ปกติ (คือไม่มีฝ่ายค้านในสภา) การบังคับใช้จึงรวดเร็วและมีพลานุภาพมากเมื่อเทียบกับการต่อสู้ในเรื่อง การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s