แนวคิดของเครื่องกลพื้นฐานต่อการ design RPD

11200603_808098015911579_5621653385679654674_n

ที่เกี่ยวข้องกับแรงที่เกิดจากการ design RPD มีเครื่องกล 3 ชนิดแรก คือ คาน, ลิ่ม และพื้นเอียง

หลักการจำระบบคานทั้ง 3 ระบบ ใช้ “FREE” เรียงตามลำดับตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง คือ Class 1 มี Fulcrum อยู่กลาง, Class 2 มี Resistance ตรงกลาง และระบบสุดท้าย Class 3 มี Effort อยู่ตรงกลาง

ลิ่ม เช่น แรงที่เกิดในลักษณะที่วาง Embrassure rest ณ ตำแหน่งใดๆ เกิด Wedging effect ในการผลักให้ contact ของฟันที่วางเคลื่อนห่างออกจากกันเสมอ

แนวคิดของพื้นเอียง ต่อการวางตำแหน่งของ rest ที่สัมพันกับ long axis ในฟันหลัก เช่น กรณีการวาง Long rest สำหรับ abutment ที่มีการล้มเอียง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s